Vedtægter for Hobro Fotoklub

Retur


 

1       Klubbens navn er Hobro Fotoklub

 

2       Klubben er hjemmehørende i Hobro, Mariagerfjord Kommune

 

3       Klubbens formål er at fremme medlemmernes sans for god fotografi. Dette opnås eksempelvis ved løsning af fotografiske opgaver, foredrag, billedkritik, instruktioner, diskussioner, samarbejde med andre klubber, arrangementer i form af udstillinger, konkurrencer, og fotoudflugter m.m.

 

4       Som medlem kan optages voksne (18 år), som kan tilslutte sig klubbens formål og som besidder en grundlæggende viden om fotografering og billedbehandling.

 

5       Alle medlemmer er forpligtede til at overholde gældende lovgivning vedrørende fotografering og offentliggørelse af foto.

 

6       Et medlem kan ekskluderes, hvis vedkommende skader klubbens omdømme eller på anden måde virker skadende for klubben. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

7       Udmeldelse finder sted ved henvendelse til kassereren. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

8       Indkaldelser, meddelelser, referater m.m. tilgår medlemmerne elektronisk. Det påhviler således hvert medlem at holde sekretæren up to date med en gangbar email-adresse.

 

9       Klubben ledes af en tre-personers bestyrelse, bestående af formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen samt 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling.

 

10     Til fremme af konkrete initiativer kan bestyrelsen nedsætte udvalg. Udvalgsmedlemmer skal være medlem af Hobro Fotoklub.

 

11     Bestyrelsen udarbejder efter samråd med medlemmerne planer for møder og aktiviteter. Disse laves for et halvår ad gangen.

 

12     Fotoklubben tegnes af formanden. Over økonomiske midler disponerer formanden og kassereren hver især inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. Kassereren har fuldmagt til klubbens bankkonti. Kun generalforsamlingen kan afhænde klubbens ejendom, opsige og indgå lejemål og stifte gæld, udover hvad den normale drift medfører, og i disse tilfælde tegnes fotoklubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

 

13     Medlemmer af Hobro Fotoklub hæfter ikke personligt for klubbens evt. gæld.

 

14     Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

 

15     Valgene til bestyrelsen gælder for 2 år, dog således, at formand vælges i lige år, mens kasserer og sekretær vælges i ulige år.

Revisor, revisorsuppleant og bestyrelsessuppleanter vælges for et år.

Suppleanter bør/kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret, men med taleret.

 

16     Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamling skal indvarsles skriftlig 1 måned før afholdelsen.

 

17     Forslag til generalforsamlingen indleveres skriftlig til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag medtages på dagsordenen, som i sin endelige form skal være tilgængelig for klubbens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

18     Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt.

 

19     Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

 

20     Simpelt flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte medlemmer er afgørende i alle klubbens anliggender. Stemmeret bortfalder ved restance mht. kontingent.

 

21     Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog kan skriftlig afstemning forlanges af et medlem.

 

22     Til vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Et stemmeberettiget medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at møde og stemme for sig. Sådanne fuldmagter må fremlægges for bestyrelsen, forinden generalforsamlingen påbegyndes.

Ved stemmelighed har formanden to stemmer.

 

23     Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af klubbens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom til bestyrelsen.

Anmodningen skal indeholde en angivelse af det, eller de forslag, man ønsker at fremsætte på generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes da med mindst 10 dages varsel.

Afstemningsregler som ved ordinær generalforsamling.

 

24     Opløsning af klubben kan ske, bestyrelsen indstiller til det, eller når 4/5 af medlemmerne foreslår det ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler et for dansk fotografi gavnligt formål.

 

25     Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling, 7. februar 2008

 

 


Kontakt Om klubben Program Gallerier Til medlemmer Klubfotos

Til forsiden